KH tuần 38

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 38

 (Từ 01/6 – 07/6/2020)

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
– Ổn định và duy trì nề nếp trong tuần học.

Khối 9 học CT tuần 27

Khối 6-8 học CT tuần 26

Khối 1-5 học CT tuần 24

(khối Tiểu học học cả ngày thứ 2,3,5; Lớp 1 học cả ngày)

-Tuyên truyền vận động HS đi học.

-Tập huấn dạy học lớp 1 CT GDPT 2018.

– XD KH BDTX năm 2020 – 2021.

– Cập nhật hồ  sơ viên chức trên phần mềm.

– Giám sát công trình sửa chữa

– Vệ sinh trường lớp.

–   CBGV NV HS

 

 

 

 

 

– BGH, GV.

– GV khối 1.

 

– CBGV

– CBGVNV

 

–   đ/c Bằng

–    GV, HS

Thứ 2

01/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Tập huấn HD cập nhật quản lý hồ sơ viên chức.

– Họp Hội đồng giáo dục; chia tay GV nghỉ hưu.

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

– đ/c Bằng, GV

 

– CBGV

 

– GV, HS

Thứ 3

02/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Vệ sinh trường lớp; tỉa cây xanh ở Trung tâm

–   GV, HS

 

– GV, HS

Thứ 4

03/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Báo cáo rà soát cây xanh trong nhà trường

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

–   đ/c Bằng

–    GV, HS

Thứ 5

04/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Cá nhân nộp KH BDTX

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

–    Tổ trưởng, GV

–    GV,HS

Thứ 6

05/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Vệ sinh trường lớp

–   GV, HS

 

–    GV, HS

Thứ 7

06/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– GV khối 1 tập huấn chương trình dạy lớp 1 GDPT 2018 tại Sơn La

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

–    GV khối 1

 

–   GV, HS

 

Chủ nhật 07/6/2020 – GV khối 1 tập huấn chương trình dạy lớp 1 GDPT 2018 tại Sơn La –   GV khối 1

GVCN, GV bộ môn tiếp tục nhắc nhở HS hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh theo  quy định.

Các cấp học tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động duy trì sĩ số HS; thực hiện chương trình học.

Đ/c Loan, Thắng chỉ đạo GV các tổ  CM XD KH BDTX năm học 2020 – 2021.

Giao đồng chí Tường Bằng triển khai HD GV khai thông tin hồ sơ viên chức trên phần mềm quản lý cán bộ viên chức.

Giao đ/c Mùi Nguyệt phụ trách nhóm GV đi tập huấn lớp 1.

GVCN chỉ đạo HS thực hiện công tác vệ sinh, duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Phối hợp cùng Ban đại diện cha mẹ HS tổ chức chia tay GV nghỉ hưu và chuyển công tác.

Đ/c Tường Bằng tiếp tục phối hợp cùng UBND xã giám sát công trình sửa chữa khu Trung tâm; chỉ đạo tỉa cây, báo cáo về rà soát cây xanh trong nhà trường./

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy