KH HĐ tuần 35 (11-16/5)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 35

 (Từ 11/5- 16/5/2020)

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

11/5/2020

– Ổn định và duy trì nề nếp trong tuần học.

Khối 9 học CT tuần 23

Khối 6-8 học CT tuần 22

Khối 1-5 học CT tuần 21

–  Kiểm tra thân nhiệt CBGVNV và HS.

Hướng dẫn HS rửa tay sát khuẩn

Hướng dẫn HS ngồi học giãn cách theo sơ đồ, đeo khẩu trang.

– Báo cáo tình hình đi học của HS về PGD.

– Tuyên truyền vận động HS đi học.

– Thống nhất lại KH dạy.

– Nộp báo cáo CV 256, tờ trình xin GV.

– Vệ sinh trường lớp.

–   CBGV NV HS

 

 

 

–          GVCN, đoàn viên

 

 

 

 

– đ/c Thúy, Thắng, Loan

 

–    CBGV

 

–    đ/c Loan, khối trưởng

 

–    đ/c Thúy

 

–    Đ/c Bằng, GV

Thứ 3

12/5/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Báo cáo tình hình đi học của HS về PGD.

– Kiểm tra khu vực.

– Trực, vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

–    đ/c Thúy

 

–    BGH

 

–    đ/c Bằng, GV, HS

Thứ 4

13/5/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Báo cáo tình hình đi học của HS về PGD.

– Trực, vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

–    đ/c Thúy

 

–    đ/c Bằng, GV, HS

Thứ 5

14/4/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Báo cáo tình hình đi học của HS về PGD.

– Kiểm tra khu vực.

– Trực, vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

–    đ/c Thúy

– BGH

–    đ/c Bằng, GV, HS

Thứ 6

15/5/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Báo cáo tình hình đi học của HS về PGD.

– Trực, vệ sinh trường lớp

–   GV, HS

 

–    đ/c Thúy

 

–    đ/c Bằng, GV, HS

Thứ 7

16/5/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Báo cáo tình hình đi học của HS về PGD.

– Trực, vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

–    đ/c Thắng

 

–    đ/c Bằng, GV, HS

GVCN, GV bộ môn nhắc nhở HS hiện các biện pháp phòng tránh dịch theo  quy định, không bắt buộc HS đeo khẩu trang trên lớp, HS đeo khẩu trang khi đi học, ở ngoài lớp học và khi đi học về; thực hiện VS cá nhân; hạn chế tiếp xúc với các lớp khác. Báo cáo sĩ số và DS HS nghỉ học trước khi vào lớp theo cấp học chuyển đ/c Thúy tổng hợp toàn trường để BC PGD hàng ngày.

Thực hiện phân công giáo viên, đoàn viên theo cấp học và ở các điểm trường kiểm tra thân nhiệt giáo viên và học sinh khi đến trường.(Báo cáo ngay cho y tế khi HS đi học có biểu hiện sốt, ho ở trường).

Theo dõi cụ thể HS vắng, lý do vắng. Các cấp học chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động duy trì sĩ số HS.

Phân công đ/c Bằng chỉ đạo công tác vệ sinh, duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của GV và HS.

 

Nơi nhận:

–          BGH;

–          Website NT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy