KÊ HOẠCH TUẦN 7

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07

(Từ 21/10/2019-26/10/2019)

 Lớp trực tuần 2A1, 7A

 

Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả
Thứ 2

21/10/2019

Sáng -7h15 Chào cờ đầu tuần.

– Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường, lớp

 

– Học theo TKB tuần 07.

– Họp BGH, triển khai công tác tổ chức ngoại khóa và một số HĐ trong tuần của nhà trường.

– Nộp báo cáo kiểm định CLGD.

– Thực hiện công tác bàn giao của CBQL

GVCN Lớp 7A,3A2 CBGV NV và HS khu trung tâm

– CBGV và HS

– BGH

 

 

– BGH

– BGH, Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

Chiều – Khối 1 học buổi chiều.

 

– Thực hiện công tác bàn giao của CBQL

HS khối 1

BGH, GV, NV

– BGH, Kế toán

 

Thứ 3

22/10/2019

Sáng – Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường, lớp

– Học theo TKB tuần 07.

– Thực hiện công tác bàn giao của CBQL

– CBGV và HS

 

– CBGV và HS

– BGH, Kế toán

 

Chiều – Khối 1 học buổi chiều.

– Phụ đạo, BD HS

– Duyệt chương trình ngoại khóa.

– Họp Ban tổ chức, ban giám khảo thi ngoại khóa

– Chụp ảnh làm sổ truyền thống

– GV, HS khối 1

– GV, HS

– BGH, GV, các đội thi THCS

– Ban tổ chức, ban giám khảo

– CBGVNV

Thứ 4

23/10/2019

Sáng – Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường, lớp

– Học theo TKB tuần 07.

– CBGV và HS

 

Chiều – Khối 1 học buổi chiều GV, HS khối 1
Thứ 5

24/10/2019

Sáng – Ổn định và duy trì các nề nếp, nội quy trường, lớp

– Học theo TKB tuần 07.

– CBGV và HS

 

Chiều – Khối 1 học buổi chiều.

– Phụ đạo, BD HS

– Duyệt lại chương trình ngoại khóa. Chuẩn bị CSVC cho thi ngoại khóa

– Chia tay GV chuyển trường

– GV, HS khối 1

– GV, HS

– BGH, GV, các đội thi THCS

 

– CBGVNV

Thứ 6

25/10/2019

Sáng – Tổ chức ngoại khóa Thi tìm hiểu pháp luật thực hiện đề án hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng DTTS. – CBGV và HS

– Đại biểu Tỉnh, huyện, xã, một số trường học.

Chiều – Học theo TKB tuần 07. – CBGV và HS
Thứ 7

26/10/2019

Sáng – Học theo TKB tuần 07. – CBGV và HS
Chiều

 

Trên đây là nội dung lịch hoạt động tuần 07 trong quá trình triển khai đề nghị CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc, các đ/c được giao nhiệm vụ có kế hoạch và phân công cụ thể cho các thành viên của nhóm. Khi có thay đổi BGH sẽ thống nhất và có kế hoạch triển khai tiếp theo./

 

Nơi nhận:

–          BGH;

–          Website NT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy