Kế hoạch tuần 6 – Học chương trình tuần 3 (Từ 21 đến 26/9/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 6  (Từ 21/9/2020 – 26/9/2020)

Học chương trình tuần 3

Lớp 4A, 9C trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

21/9/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 3.

– PCGS: Lập phiếu điều tra hộ gia đình.

– Tổ THCS sinh hoạt chuyên môn.

– Báo cáo rà soát tiêu chí NTM – GD xã

– Tham gia khung tập diễn tập phòng thủ (Từ 21 đến 25/9)

– đ/c Hờ Dê, GVCN

 

– GV,HS

– đ/c Loan

– đ/c Thắng, Tuân

– đ/c Thúy

– đ/c Bằng

 
Thứ 3

22/9/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 3.

– Khối Tiểu học dạy BDPĐ HS buổi chiều

– PCGS: Lập phiếu điều tra hộ gia đình.

– Báo cáo rà soát tiêu chí NTM – GD xã

– GVCN

 

– GV,HS

– đ/c Loan, GV

– đ/c Loan

– đ/c Thúy

 
Thứ 4

23/9/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 3.

– PCGS: Lập phiếu điều tra hộ gia đình.

GVCN

 

– GV,HS

– đ/c Thúy, GVCN

 
Thứ 5

24/9/2020

Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 3.

– Kiểm tra đối khớp PCGD toàn xã.(sáng)

 

– Khối Tiểu học sinh hoạt chuyên môn buổi chiều

– GV, HS.

–  GV, HS.

– đ/c Thúy, Ban PC xã

– đ/c Loan, GV

– BGH

 
Thứ 6

25/9/2020

Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 3

– Hoàn thiện biên bản, báo cáo, tờ trình PCGD xã.

– Khối THCS dạy chiều (Dạy bù)

– Khối Tiểu học sinh hoạt chuyên môn buổi chiều

– GV, HS.

–  GV, HS.

– đ/c Thúy, Loan

 

– đ/c Thắng, GV

– đ/c Loan, GV

 
Thứ 7

26/9/2020

Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 3

– Hoàn thiện biên bản, báo cáo, tờ trình PCGD xã.

– Khối THCS dạy chiều (Dạy bù)

 

– GV, HS.

–  GV, HS.

– đ/c Thúy, Loan

 

– đ/c Thắng, GV

 

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 06.

Đ/c Đỗ Loan, Phạm Thắng, Tổ chuyên môn, khối trưởng XD kế hoạch thực hiện chuyên môn, chuẩn bị các nội dung bồi dưỡng chuyên môn tại trường.

Đ/c Loan kiểm tra lại các biểu, xuất phiếu điều tra, chỉ đạo in phiếu hộ gia đình các bản được phân công (PCGD). Phối hợp cùng ban chỉ đạo xã đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ PCGD xã.

Đ/c Bằng chuẩn bị nội dung bài theo khung tập diễn tập phòng thủ, tham gia đúng quy định các nội dung diễn tập.

Các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường./

  QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy