Kế hoạch tuần 5 (Học chương trình tuần 2) từ 14 đến 19/9/2020

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 5  (Từ 14/9/2020 – 19/9/2020)

Học chương trình tuần 2

Lớp 5B, 9B trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

14/9/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 2.

– Báo cáo sĩ số lớp học.

– Họp BGH, XD kế hoạch năm học.

– Tập huấn chuyên môn tại Sơn La

 

– đ/c Hờ Dê, GVCN

 

– GV,HS

– đ/c Thúy, GVCN

– BGH

– đ/c Vũ Tuân

 
Thứ 3

15/9/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 2.

– Khối Tiểu học dạy BDPĐ HS buổi chiều

– Báo cáo sĩ số lớp học.

– XD kế hoạch năm học.

– Tập huấn chuyên môn tại Sơn La.

– Gặp phụ huynh, lãnh đạo bản đối với HS chưa đến trường (4 HS).

– GVCN

 

– GV,HS

– đ/c Loan, GV

– đ/c Thúy, GVCN

 

– BGH

 

– đ/c Vũ Tuân

– BGH, GVCN

 
Thứ 4

16/9/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 2.

– Báo cáo sĩ số lớp học.

– Thống nhất nội dung kế hoạch năm học.

GVCN

 

– GV,HS

– đ/c Thúy, GVCN

 

– BGH

 
Thứ 5

17/9/2020

Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 2.

– Báo cáo sĩ số lớp học.

– Khối Tiểu học dạy BDPĐ HS buổi chiều

– Duyệt Kế hoạch năm học.

– GV, HS.

–  GV, HS.

– đ/c Thúy, GVCN

– đ/c Loan, GV

– BGH

 
Thứ 6

18/9/2020

Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 2

– Báo cáo sĩ số lớp học.

– Khối THCS GV đi tập huấn tại huyện

– Báo cáo tiêu chi 5, 14 Nông thôn mới

– GV, HS.

–  GV, HS.

– đ/c Thúy, GVCN

– đ/c Thắng, GV

– đ/c Thúy,

 
Thứ 7

19/9/2020

– Khối THCS GV đi tập huấn tại huyện – đ/c Thắng, GV  

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 05.

GVCN theo dõi sĩ số HS hàng ngày; thực hiện vận động HS đến lớp.

BGH thực hiện XD kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 – 2021; phối hợp cũng lãnh đạo bản, GVCN trực tiếp đi vận động HS chưa đi học đến trường.

Các đ/c GV đi tập huấn bồi dưỡng thực hiện các quy định, hướng dẫn và các nội dung của chương trình bồi dưỡng.

Đ/c Thắng kiểm tra rà soát HS TN THCS học THPT, học nghề hoặc không đi học để tổng hợp BC nông thôn mới.

Đ/c Bằng XD kế hoạch tập luyện chương trình tham gia ngày hội văn hóa do Tỉnh Sơn La tổ chức tại trường.

đ/c Đỗ Loan, Tuân cùng các GVCN kiểm tra rà soát lại danh sách học sinh PCGD, nhập dự liệu lên phần mềm.

Các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường./

  QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy