Kế hoạch tuần 40 (Từ 15/6/ đến 20/6/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 40

 (Từ 15/6 – 20/6/2020)

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
– Ổn định và duy trì nề nếp trong tuần học.

Khối 9 học CT tuần 29

Khối 6-8 học CT tuần 28

Khối 1-5 học CT tuần 26

(khối Tiểu học học cả ngày thứ 2,3,5; Lớp 1 học cả ngày)

– Ôn tập, ra đề thi khối THCS; Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ học sinh THCS

– Đánh giá sáng kiến kinh nghiệm

– HT hồ  sơ viên chức trên phần mềm.

– Nộp học phí HS THCS

– Triển khai cuộc thi tìm hiểu Lịch sử đảng bộ huyện Mộc Châu

– Giám sát công trình sửa chữa

– Vệ sinh trường lớp

* Phát tiền chế độ của HS

–   CBGV NV HS

 

 

 

 

 

– đ/c Thắng

 

 

– đ/c Thúy, HĐKH NT

– CBGVNV

 

–          đ/c Lê Hoa, GVCN

–   đ/c Bằng

 

–   đ/c Bằng

–    GV, HS

–    đ/c Đỗ Loan

Thứ 2

15/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

–   GV, HS

Thứ 3

16/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– GVTHCS ra đề thi

– Phát tiền chế độ cho HS

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

– đ/c Thắng.

– đ/c Loan

– GV, HS

Thứ 4

17/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Kiểm tra rà soát hồ sơ GV, hồ sơ HS khối THCS.

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

–    đ/c Thắng, TT-TP khối THCS

–    GV, HS

Thứ 5

18/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– GVTHCS ra đề thi

– Họp đánh giá sáng kiến kinh nghiệm.

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

– đ/c Thắng.

–    đ/c Thúy, HĐKH NT

 

–          GV, HS

Thứ 6

19/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– GVTHCS ra đề thi

– Vệ sinh trường lớp

–   GV, HS

 

– đ/c Thắng.

–    GV, HS

Thứ 7

20/6/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

–   GV, HS

Các cấp học tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động duy trì sĩ số HS; thực hiện chương trình học.

Đ/c Phạm Thắng chỉ đạo GV khối THCS ra đề thi, thực hiện các nội dung ôn tập độ với HS khối THCS.

Các tổ chuyển sáng kiến kinh nghiệm cho HĐ đánh giá của nhà trường trước ngày 18/6/2020.

CBGVNV hoàn thành kê khai thông tin hồ sơ viên chức trên phần mềm quản lý cán bộ viên chức.

GVCN chỉ đạo HS thực hiện công tác vệ sinh, duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; thông báo HS chính sách đến trường nhận chế độ.

Đ/c Tường Bằng tiếp tục phối hợp cùng UBND xã giám sát công trình sửa chữa khu Trung tâm; triển khai cuộc thi tìm hiểu Lịch sử đảng bộ huyện Mộc Châu tới GV toàn trường./

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy