Kế hoạch tuần 4 (Học CT tuần 1)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

Tuần 4  (Từ 07/9/2020 – 12/9/2020)

Học chương trình tuần 1

Lớp 5A, 9A trực tuần

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
Thứ 2

07/9/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học. Phân công trực tuần.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 1.

– Báo cáo sĩ số lớp học.

– Kiểm tra các điểm trường.

– đ/c Hờ Dê, GVCN

– GV,HS

– đ/c Thúy, GVCN

– đ/c Bằng, Loan

 
Thứ 3

08/9/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 1.

– Rà soát hồ sơ PCGD.

– Kiểm tra bàn giao CSVC các phòng, điểm trường.

– GV, HS.

–  GV, HS.

– đ/c Loan

– đ/c Bằng, GV

 
Thứ 4

09/9/2020

– Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 1.

– Rà soát hồ sơ PCGD.

– Kiểm tra bàn giao CSVC các phòng, điểm trường.

– GV, HS.

–  GV, HS.

– đ/c Loan

– đ/c Bằng, GV

 
Thứ 5

10/9/2020

Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 1.

– Rà soát hồ sơ PCGD.

– GV, HS.

–  GV, HS.

– đ/c Loan, BGH

 

Thứ 6

11/9/2020

Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 1.

– Rà soát hồ sơ PCGD.

– GV, HS.

–  GV, HS.

– đ/c Loan, BGH

 

Thứ 7

12/9/2020

Ổn định các nề nếp, nội quy của lớp học.

-Thực hiện chương trình học TKB tuần 1.

(Khối THCS)

– GV, HS.

–  GV, HS.

 

 

Trên đây là nội dung KH hoạt động tuần 04.

Đ/c Đỗ Loan phân công rà soát PCGD của từng bản, tiểu khu.

đ/c PhạmThắng xem xét điều chỉnh TKB khối THCS cho phù hợp trong tuần do thiếu GV Văn.

Tường Bằng kiểm tra lại CSVC từng phòng, thực hiện lập biên bản bàn giao cho GV và các điểm trường.

Liên đội ổn định, hướng dẫn nền nếp trực tuần và hoạt động của Đội Cờ đỏ trong tuần học đầu tiên.

GVCN theo dõi sĩ số HS hàng ngày; thực hiện vận động HS đến lớp.

Các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch của nhà trường./

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy