Kế hoạch tuần 36 (từ 18 đến 23/5/202020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 36

 (Từ 18/5- 23/5/2020)

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
– Ổn định và duy trì nề nếp trong tuần học.

Khối 9 học CT tuần 24

Khối 6-8 học CT tuần 23

Khối 1-5 học CT tuần 22

– Kiểm tra thân nhiệt CBGVNV và HS.

-Tuyên truyền vận động HS đi học.

 

– Triển khai tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai;

– Vệ sinh trường lớp.

–   CBGV NV HS

 

 

 

 

–    GVCN, đoàn viên

– đ/c Thúy, Thắng, tổ tư vấn, GVCN.

–    Đ/c Bằng, GV, HS

Thứ 2

18/5/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

Dạy học 2 buổi đối với khối TH.

– Báo cáo tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Báo cáo tình hình học sinh có nguy cơ bỏ học.

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

 

–    Đ/c Bằng

 

– đ/c Thúy

 

– GV, HS

Thứ 3

19/5/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

Dạy học 2 buổi đối với khối TH.

– Dự giờ, tư vấn chuyên môn.

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

 

–          BGH, TTr

– GV, HS

Thứ 4

20/5/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

–    GV, HS

Thứ 5

21/4/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

Dạy học 2 buổi đối với khối TH.

– Dự giờ, tư vấn chuyên môn.

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

 

– BGH, TTr

–    GV, HS

Thứ 6

22/5/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Báo cáo công tác thư viện – thiết bị; sách cấp theo NQ 08/2016

– Vệ sinh trường lớp

–   GV, HS

 

–    đ/c Bằng

 

–    GV, HS

Thứ 7

23/5/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

–    đ/c Thắng

GVCN, GV bộ môn tiếp tục nhắc nhở HS hiện các biện pháp phòng tránh dịch theo  quy định.

Theo dõi cụ thể HS vắng, lý do vắng. Các cấp học chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động duy trì sĩ số HS. Tổ tư vấn tâm lý thực hiện công tác tư

vấn cho HS có nguy cơ bỏ học.

Phân công đ/c Bằng chỉ đạo công tác vệ sinh, duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của GV và HS. Phối hợp cùng UBND xã giám sát công trình sửa chữa khu Trung tâm.

 

Nơi nhận:

–          BGH;

–          Website NT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy