Kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường năm học 2018-2019

Tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu KHKT

KH THI KHKT NAM 2018-2019.

kèm theo công văn hướng dẫn. tại đây: 3521_BGDDT_GDTrH_2018 HD NC KHKT