KẾ HOẠCH THÁNG 9/2020

UBND HUYỆN MỘC CHÂU
TRƯỜNG TH&THCS
TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 94/ KH-TL
Tân Lập, ngày 01 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2020

1. Kế hoạch tháng 9/2020
1. Kế hoạch:
1.1 Tư tưởng chính trị
Chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Xây dựng trư¬ờng học thân thiện, học sinh tích cực”; Phát động “Tháng khuyến học”; “Tháng an toàn giao thông”.
1.2 Công tác chuyên môn
– Tổ chức ngày tựu trường.
– Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn: Hoàn thiện kế hoạch hoạt động trong năm học và trong tháng: KH nhiệm vụ năm học, KHCM; KH tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên;
– Thực hiện dạy và học theo chương trình và KH của nhà trường. Thực hiện học bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn tập trung và học tập các modun .
– XD và ban hành bộ phân phối chương trình năm học 2020 – 2021 THCS.
– XDKH GD đạo đức lý tưởng, kỹ năng sống cho HS.
– Tiếp tục cập nhật hồ sơ, biểu, báo cáo PCGD
– Hoàn thành các hồ sơ báo cáo đầu năm.
– Cập nhật hồ sơ kiểm định vào phần mềm EQE; trường TH kết nối.
1.3. Các hoạt động khác
– Tổ chức lễ khai giảng.
– Tổ chức Hội nghị cán bộ CC,VC và Công đoàn, Đại hội Liên Đội
– Tổ chức họp phụ huynh, kiện toàn BĐD CMHS.
– Thực hiện lao động vệ sinh, làm khuôn viên trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa; trồng bổ sung cây xanh; tu sửa CSVC. Thực hiện trang trí lớp học; Nhận bàn giao và kiểm kê tài sản.
– Các đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học và theo tháng.
– Thu nộp BH y tế của HS (đối với HS DT Kinh).
– Ủng hộ quỹ khuyến học, hỗ trợ HS có HCKK.
– Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh;
– Nộp hồ sơ HS đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập và chế độ dành cho HS DTTS đặc biệt ít người.
2. Biện pháp thực hiện:
Mỗi CBGVNV chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ chương của Đảng, ngành. Phát động thi đua chào mừng năm học mới với chủ đề: Chào mừng năm học mới
– Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chuẩn bị tốt các nội dung, chương tình cho buổi lễ khai giảng. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân thực hiện.
– Ngày 5/9 tổ chức lễ khai giảng: phần Lễ, phần Hội. (Chương trình có thể thay đổi theo sự chỉ đạo của ngành GD do dịch bệnh).
– Xây dựng kế hoạch nhà trường, KH chuyên môn, KH BDTX, KH lao động, KH GDNGLL; KH của các tổ chức đoàn thể.
– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chuyên môn. Thực hiện giảng dạy đúng thời gian kế hoạch năm học của ngành GD. Dạy học chính thức từ 7/9/2020; tích hợp các nội dung giáo dục vào bài học theo quy định. Dạy phù đạo bồi dưỡng cho HS từ tuần học thứ 2, mỗi tuần dạy 2 buổi vào thứ 3 và thứ 5. Khối 1 dạy học tuần 9 buổi; Khối 2 các buổi có 4 tiết GVCN chủ động BD ôn lại cho HS.
– Thực hiện và hoàn thiện các hồ sơ báo cáo đầu năm, hồ sơ trường, hồ sơ phổ cập, …
– BGH Xây dựng và duyệt kế hoạch năm học.
– BGH, các tổ chức đoàn thể: Đoàn, Liên Đội, các đ/c GV chủ nhiệm XDKHGD đạo đức lý tưởng, kỹ năng sống cho HS; tuyên truyền GD Kỹ năng sống, ý thức chấp hành và tham gia giao thông, chịu trách nhiệm trước BGH về nội dung GD Đạo đức lý tưởng, kỹ năng sống, chấp hành các quy định về ATGT của HS lớp mình.
– Ban công tác phổ cập tiếp tục cùng các đơn vị trường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập.
– Nhà trường phối hợp cùng công đoàn để tổ chức tốt Hội nghị CBVC, Công đoàn, Đại hội Liên Đội. Chỉ đạo và tổ chức họp phụ huynh, kiện toàn BĐD CMHS của nhà trường.
– Các điểm trường thực hiện công tác lao động VS thường xuyên tại điểm trường. Tiếp tục trồng, chăm sóc cây và hoa; Các lớp thực hiện giữ vệ sinh, tạo cảnh
quan trong lớp học; đào khơi thông rãnh nước, tổ chức trồng cây bờ rào; phân công Gv và HS dọn khu vệ sinh hàng ngày. Các đ/c trong tổ kiểm kê tài sản tiếp tục thực hiện và hoàn thiện việc kiểm kê và bàn giao sử dụng cho các phòng ban, lớp học.
– Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học và theo tháng. Liên đội tiếp tục triển khai và duy trì sinh hoạt liên đội, hoạt động của đội cờ đỏ.
– Thư viện lập sổ sách theo đúng mẫu quy định. Tiếp tục cho HS có HCKK mượn để học.
– GVCN khai thác triệt để đồ dùng dạy học có trong thư viện
– Tuyên truyền vận động 100% HS mua BHYT. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; nhắc học sinh giữ vệ sinh, đeo khầu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn và nước sát khuẩn.
– 100% CB, GV, NV tham gia ủng hộ các quỹ do các cấp, ngành phát động; toàn trường viết cam kết chấp hành các quy định về giao thông; XD kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Nộp KH học tập ngày 14/9/2020.
– Họp phụ huynh theo từng điểm trường. Họp kiện toàn Ban đại diện BĐ DCM HS.
Trên đây là kế hoạch hoạt động của nhà trường trong tháng 9. Yêu cầu các đ/c CBGVNV và các em HS nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
– BGH;
– Website NT;
– Lưu. QUYỀN HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thúy