Kế hoạch kiểm tra học kỳ I – Khối Tiểu học

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 127/KH- THTL      Tân Lập, ngày 03 tháng 12  năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu học cuối học kì I

Năm học 2019 – 2020

 

 

 

Thực hiện Chương trình Giáo dục Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 721/PGD&ĐT ngày 02/12/2019 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và sơ kết HK I năm học 2019 – 2020 cấp tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-TL ngày 16 tháng 9 năm 2019 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm học 2019 – 2020 của trường Tiểu học và THCS Tân Lập;

Căn cứ tình hình thực tế của đội ngũ giáo viên, học sinh và điều kiện dạy học của nhà trường;

Bộ phận chuyên môn Tiểu học, Trường Tiểu học và THCS Tân Lập xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cuối học kì I, năm học 2019 – 2020 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

Việc tổ chức đánh giá kết quả học tập của học sinh là một khâu quan trọng trong quá trình dạy học. Thông qua việc đánh giá, giúp GV nắm được tình hình học tập của học sinh, phát hiện những chỗ hổng kiến thức của học sinh để từ đó tạo căn cứ cho các nhà QLGD và GV điều chỉnh cách chỉ đạo – cách dạy – cách học sao cho phù hợp hơn với từng đối tượng học sinh, góp phần tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh, cần tổ chức thực hiện tốt các khâu như ra đề, tổ chức coi kiểm tra, chấm bài và xử lí kết quả sau kì kiểm tra… Đây là việc làm đòi hỏi hết sức chu đáo, nghiêm túc và trách nhiệm của các cấp QLGD nói chung và của đội ngũ giáo viên nói riêng, có như vậy, mới đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của từng đối tượng học sinh

  1. Yêu cầu

2.1. Đối với việc ra đề kiểm tra

Đề kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:

– Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;

– Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

– Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;

– Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;

Đề kiểm tra định kì phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Nội dung bao quát chương trình đã học

– Đảm bảo mục tiêu dạy học; bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ ở các mức độ đã được quy định trong chương trình môn học

– Đảm bảo tính chính xác, khoa học

– Phù hợp với thời gian kiểm tra

– Góp phần đánh giá khách quan trình độ học sinh

2.2. Đối với việc tổ chức kiểm tra, đánh giá

– Việc tổ chức kiểm tra phải tiến hành một cách nghiêm túc, đúng quy định và đảm bảo về thời gian, sát với thực tế chất lượng học sinh.

– Việc đánh giá, nhận xét phải công bằng, khách quan, trung thực, đảm bảo theo đúng quy định của Thông tư 22/TT – BGD&ĐT  ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

  1. Thành lập Hội đồng ra đề, tổ chức kiểm tra, đánh giá gồm:

Bà: Phạm Thị Thúy – Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng

Bà: Đỗ Thị Loan – P. Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn – Phó chủ tịch

Các thành viên:

Ông: Tường Duy Bằng – Phó Hiệu trưởng

Bà:Chu Thị Minh – Tổ trưởng tổ khối 1 + 2

Bà: Mùi Thị Nguyệt – Tổ phótổ khối 1 + 2

Bà: Vũ Thị Thủy – Tổ trưởng tổ khối  3+ 4 + 5

Bà : Tráng Thị Thảo – Tổ phótổ khối 3+ 4 + 5

Bà: Nguyễn Thị Sự – Tổ trưởng tổ môn chuyên

Ông: Bùi Thanh Tứ: Phụ trách môn Tiếng Anh khối Tiểu học.

* Nhiệm vụ Hội đồng ra đề, tổ chức kiểm tra: Hội đồng có nhiệm vụ phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong việc ra đề và tổ chức kiểm tra; Duyệt nội dung đề kiểm tra và chịu trách nhiệm trước phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về nội dung đề kiểm tra; Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc tổ chức ra đề và kiểm tra, đánh giá, nhận xét của giáo viên đối với học sinh

  1. Tổ chức thực hiện

2.1. Đối với Hội đồng ra đề, tổ chức kiểm tra, đánh giá

– Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai tổ chức ra đề và kiểm tra đảm bảo tiến độ và có hiệu quả.

– Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức kiểm tra, tổng hợp báo cáo chất lượng cuối học kì I lên Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu đảm bảo đúng thực tế, chính xác và đúng thời gian quy định.

2.2. Đối với giáo viên

– Thực hiện việc tổ chức kiểm tra nghiêm túc, đảm bảo quy chế và quy định

– Thực hiện việc đánh giá, nhận xét chất lượng giáo dục học sinh công bằng, khách quan, đúng yêu cầu quy định của Thông tư 22/2016/BGD&ĐT.

– Tổng hợp kết quả, báo cáo chất lượng học sinh lớp mình phụ trách về Ban giám hiệu nhà trường đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

– Thực hiện cập nhật thông tin và kết quả HK I của HS trên CSDL và SMAS đúng, đủ kịp thời trước ngày 12/01/2020.

 

  1. Kế hoạch cụ thể
Thời gian Nội dung Người thực hiện
Ngày 05/12/2019 Họp Ban chỉ đạo và triến khai thực hiện kế hoạch      Ban chỉ đạo
Từ 14/12/2019 – 20/12/2019 Ra đề kiểm tra các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí khối 4 + 5, Tiếng Việt, Toán khối 1, 2, 3, 4, 5 Các cá nhân được giao nhiệm vụ ra đề
Từ 21/12/2019 – 29/ 12/2019 Duyệt đề kiểm tra Ban giám hiệu phụ trách khối tiểu học
Từ 30/12/2019 – 09/ 01/2020 Tiến hành kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí theo Thời khóa biểu Giáo viên – học sinh
Từ 10/01/2020

– 12/01/2020

Chấm, chữa bài kiểm tra, tổng hợp thống kê chất lượng và báo cáo PGD Các giáo viên, Ban giám hiệuphụ trách khối tiểu học

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cuối học kì I, năm học 2019 – 2020 của trường Tiểu học và THCS Tân Lập, yêu cầu tất cả các giáo viên nghiêm túc thực hiện./.

 

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

KT.HIỆU TRƯỞNG – PHT

 

 

 

Phạm Thị Thúy

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Thị Loan