Kế hoạch kiểm tra HK I, năm học 2017-2018

KH KIEM TRA HK I-HKI

kèm theo công văn hướng dẫn xây dựng đề kiểm tra tiếng anh: 915-Huong-dan-KTDT-mon-Tieng-Anh-theo-DH-nang-luc-tu-nam-hoc-2014-2015