Kế hoạch hoạt động tuần 37 (Từ 25 đến 10/5/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 37

 (Từ 25/5- 30/5/2020)

Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả
– Ổn định và duy trì nề nếp trong tuần học.

Khối 9 học CT tuần 25+26

Khối 6-8 học CT tuần 24+ 25

Khối 1-5 học CT tuần 23

(Khối THCS học cả ngày từ thứ 2 đến thứ 7, khối Tiểu học học cả ngày thức 2,3,5)

-Tuyên truyền vận động HS đi học.

– Vệ sinh trường lớp.

–   CBGV NV HS

 

 

 

 

 

– BGH, GV.

–    GV, HS

Thứ 2

25/5/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Dự giờ tư vấn chuyên môn

– Lập tờ trình GV đăng ký học nâng cao trình độ.

– Lập DS đăng ký hiến máu tình nguyện

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

– BGH, TTr

– đ/c Thúy

 

– đ/c Thúy

 

– GV, HS

Thứ 3

26/5/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

– GV, HS

Thứ 4

27/5/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Họp BGH

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

– BGH

–    GV, HS

Thứ 5

28/5/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Dự giờ, tư vấn chuyên môn.

– 16 h họp hội đồng.

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

– BGH, TTr

–    BGH, GV, NV

–    GV,HS

Thứ 6

29/5/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Vệ sinh trường lớp

–   GV, HS

 

–    GV, HS

Thứ 7

30/5/2020

–  Thực hiện chương trình học theo từng khối lớp.

– Vệ sinh trường lớp.

–   GV, HS

 

 

GVCN, GV bộ môn tiếp tục nhắc nhở HS hiện các biện pháp phòng tránh dịch theo  quy định.

Các cấp học tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động duy trì sĩ số HS; thực hiện chương trình học. Phụ trách chuyên môn cấp học theo dõi giám sát việc tổ chức dạy học bù của GV.

Giao đồng chí Tường Bằng triển khai nội dung phần mềm quản lý cán bộ viên chức.

Phân công đ/c Bằng chỉ đạo công tác vệ sinh, duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của GV và HS. Phối hợp cùng UBND xã giám sát công trình sửa chữa khu Trung tâm.

 

Nơi nhận:

–          BGH;

–          Website NT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy