Kế hoạc tháng 7/2020

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG TH&THCS

TÂN LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  71/ KH-TL  

                    Tân Lập, ngày 01 tháng 7 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 7/2020

 

  1. Kế hoạch tháng 7/2020
  2. Kế hoạch:

1.1. Tư tưởng chính trị

Thực hiện tốt các quy định của đảng và Nhà nước; giữ vững lập tường tư trưởng, đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm túc quy định chuẩn mực của người giáo viên trong mọi hoạt động của cá nhân và nhà trường. Tuyên truyền vận động thực hiện phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.

Nghiêm túc các phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Xây dựng trư­ờng học thân thiện, học sinh tích cực”;

Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua; các nội dung tuyên truyền, các biện pháp phòng, chống dịch.

1.2. Công tác chuyên môn: 

– Duy trì và thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn:

+ Tập huấn bồi dưỡng CTGDPT 2018

+ Tổ chức ôn tập, kiểm tra theo  KH của nhà trường và ngành GD.

+ Tổ chức chấm điểm, tổng hợp BCCL, kiểm tra rà soát biểu BC, cập nhật kết quả lên CSDL và EQMS; ghi kết quả và nhận xét trên học bạ. Lập DS HS đề nghị khen thưởng theo NQ 124/2019/NQ-HĐND

+ Tổ chức xét HTCTTH, xét TN THCS.

– Nộp hồ sơ công nhận sáng kiến về huyện Mộc Châu.

– Hoàn thành XD kế hoạch BD thường xuyên năm học 2020 – 2021

1.3. Các hoạt động khác

– Chuẩn bị các điều kiện cho buổi lễ công bố QĐ trường chuẩn và tổng kết trường.     

    – Các đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng. Chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên mới;

    – Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh; phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống đuối nước trong mùa hè… Tổ chức ngoại khóa tuyên truyền về ATGT, tuyên truyền về phòng chống bệnh dại.

– Triển khai bỏ phiếu phát giác đối tượng liên quan đến ma túy.

–  Chỉ đạo lao động vệ sinh; trồng, chăm sóc, bảo vệ cây và hoa; … ; tiếp tục tham gia giám sát công trình sửa chữa khu Trung tâm.

– Họp phụ huynh HS.

– Thực hiện nghiêm túc KH chỉ đạo của các cấp.

  1. Biện pháp thực hiện:

Mỗi CBGVNV chấp hành nghiêm túc các đường lối chủ chương của Đảng,  chính sách pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy định của nhà trường và ngành GD. Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thái độ và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thái độ tôn trọng, hòa nhã với đồng nghiệp và những người xung quanh.

Phát động phong trào thi đua chào Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Châu.

* Chuyên môn:

Thực hiện giảng dạy, ôn tập và kiểm tra của chuyên môn theo từng cấp học và ngành giáo dục.

+ Phân công coi thi, chấm thi theo từng khối lớp. Kiểm tra bàn giao chất lượng khối 5; tiếp nhận bàn giao trẻ mầm non 6 tuổi.

+ Các tổ khối chuyên môn tổng hợp BCCL, kiểm tra rà soát biểu BC của GV trước khi nhập lên phần mềm (Sau khi nhập lên CSDL, EQMS, Smas giáo viên mới xuất fai in báo cáo nộp về chuyên môn NT để lưu trữ hồ sơ.

+ GVCN, GV bộ môn ghi nhận xét và kết quả đánh giá trên học bạ HS (Lớp 6 HB điện tử). BGH duyệt học bạ của các khối lớp + duyệt DS HS đề nghị khen thưởng theo NQ 124.

+ Thành lập hội đồng xét HTCTTH, xét TN THCS. (TH đ/c Loan, GV khối 5; THCS đ/c Thắng, GV CN khối 9).

+ Tiếp tục thực hiện các chương trình BD trực tuyến; Khối TH 03 tham gia tập huấn chương trình lớp 1 tại Sơn La (Loan, Oanh, Mùi Nguyệt)

– Chậm nhất 02/7 nộp hồ sơ công nhận sáng kiến về huyện Mộc Châu.

– CM 2 cấp học thống nhất hoàn thành XD kế hoạch BD thường xuyên năm học 2020 – 2021 nộp về PGD.

– Hoàn thiện các biểu mẫu thống kê, báo cáo

* Các hoạt động khác

    – Các đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động trong tháng. Chi đoàn xét duyệt hồ sơ, đề nghị Đoàn xã ra quyết định kết nạp và tổ chức kết nạp đoàn cho HS. Liên đội thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Hội đồng đội.

    – Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch; phòng chống đuối nước trong mùa hè; phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy. HT bỏ phiếu phát giác và báo cáo về công tác phòng chống ma túy học đường; tham gia các cuộc thi.

– Thực hiện bình xét, đánh giá kết quả phân xếp loại, kết quả thi đua cuối năm.

– Họp ban đại diện cha mẹ HS, họp phụ huynh thông báo kết quả của HS.

– Tổng hợp thu nộp các nguồn thu (Phụ huynh kiểm tra thực hiện)

–  Chỉ đạo lao động vệ sinh; trồng, chăm sóc, bảo vệ cây và hoa; … ; tiếp tục tham gia giám sát công trình sửa chữa khu Trung tâm.

– Thực hiện nghiêm túc KH chỉ đạo của các cấp; phân công trực hè.

* Chuẩn bị các điều kiện cho buổi lễ công bố QĐ trường chuẩn và tổng kết trường. Phân công các tiểu ban thực hiện. PT các tiểu ban có thể lựa chọn phân công nhiệm vụ thêm cho các thành viên trong nhà trường để thực hiện tốt công tác tổ chức và nội dung của buổi lễ:

Trên đây là kế hoạch hoạt động của nhà trường trong tháng 7. Yêu cầu các đ/c CBGVNV và các em HS nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

–          BGH;

–          Website NT;

–          Lưu.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Thúy