Giấy ủy quyền

 UBND HUYỆN MỘC CHÂU
TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 15/GUQ

Tân Lập, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc điều hành công việc

 

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-PGD&ĐT, ngày 21/02/2019, của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu, về việc thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2018-2019 tại tỉnh Sơn La.

Để đảm bảo công tác điều hành công việc, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường TH&THCS Tân Lập ủy quyền điều hành công việc của trường TH&THCS Tân Lập trong thời gian đi tham gia tập huấn, cụ thể như sau:

          Người ủy quyền: Ông Phạm Xuân Du.

Chức vụ: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường TH&THCS Tân Lập.

Người được ủy quyền: Bà Phạm Thị Thúy.

Chức vụ: Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng trường TH&THCS Tân Lập.

Thời gian ủy quyền: 02 ngày, từ ngày 26/02/2019 đến hết ngày 27/02/2019.

Nội dung ủy quyền: Lãnh đạo, điều hành hoạt động chung của Chi bộ, trường TH&THCS Tân Lập theo đúng quy chế làm việc của Chi bộ, trường TH&THCS Tân Lập và các quy định khác có liên quan; Báo cáo Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường TH&THCS Tân Lập (người ủy quyền), những công việc đã lãnh đạo, điều hành trong thời gian được ủy quyền./.

 

Nơi nhận:

– TT Đảng ủy;

– Lãnh đạo UBND xã;

– Phòng GD&ĐT;

– Cổng thông tin điện tử.

– Lưu Nt.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Phạm Thị Thúy

NGƯỜI ỦY QUYỀN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Phạm Xuân Du