KẾ HOẠCH NGOẠI KHÓA HƯỚNG NGHIỆP – HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

kế hoạch đưa học sinh tham quan hướng nghiệp năm học 2017-2018