Kế hoạc tháng 7/2020

Kế hoạc tháng 7/2020

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  71/ KH-TL                       Tân Lập, ngày 01 tháng 7 năm 2020     KẾ HOẠCH THÁNG 7/2020   Kế hoạch…
Kế hoạch tuần 42 (Từ 29/6 đến 04/7/2020)

Kế hoạch tuần 42 (Từ 29/6 đến 04/7/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 42  (Từ 29/6 – 04/7/2020) Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả – Ổn định và duy trì nề nếp trong tuần học. Khối THCS kiểm tra học kỳ, chấm điểm, hoàn…
Kế hoạch tuần 42 (Từ 29/6 đến 04/7/2020)

Kế hoạch tuần 42 (Từ 29/6 đến 04/7/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 42  (Từ 29/6 – 04/7/2020) Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả   – Ổn định và duy trì nề nếp trong tuần học. Khối THCS kiểm tra học kỳ, chấm điểm, hoàn…
Kế hoạch tuần 41 (Từ 22 đến 28/6/2020)

Kế hoạch tuần 41 (Từ 22 đến 28/6/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 41  (Từ 22/6 – 28/6/2020) Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả – Ổn định và duy trì nề nếp trong tuần học. Khối 9 ôn tập, kiểm tra các môn học Khối…
Kế hoạch tuần 40 (Từ 15/6/ đến 20/6/2020)

Kế hoạch tuần 40 (Từ 15/6/ đến 20/6/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 40  (Từ 15/6 – 20/6/2020) Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả – Ổn định và duy trì nề nếp trong tuần học. Khối 9 học CT tuần 29 Khối 6-8 học CT…
Kế hoạch tuần 39 (Từ 08/6 đến 13/6/2020)

Kế hoạch tuần 39 (Từ 08/6 đến 13/6/2020)

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 39  (Từ 08/6 – 13/6/2020) Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả – Ổn định và duy trì nề nếp trong tuần học. Khối 9 học CT tuần 28 Khối 6-8 học CT…
Kế hoạch tháng 6/2020

Kế hoạch tháng 6/2020

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 54/ KH-TL                       Tân Lập, ngày 01 tháng 6 năm 2020     KẾ HOẠCH THÁNG 6/2020   Kế hoạch…
KH tuần 38

KH tuần 38

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 38  (Từ 01/6 – 07/6/2020) Ngày, tháng Nội dung Chỉ đạo và thực hiện Kết quả – Ổn định và duy trì nề nếp trong tuần học. Khối 9 học CT tuần 27 Khối 6-8 học CT…