Lịch trực khối Tiểu học

Lịch trực khối Tiểu học

LỊCH TRỰC CỦA KHỐI TIỂU HỌC Từ 17 đến 29/02/2020 Ngày, tháng Bảo vệ trực GV, NV trực Trung tâm Bản Hoa Bản Dọi Co Phay, Nà Pháy Lóng Cóc Nà, Nặm Khao 17/02 Triệu Xuân Hìn Trần …
Kế hoạch làm việc và trực từ 17 đến 29/02/2020

Kế hoạch làm việc và trực từ 17 đến 29/02/2020

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP   Số 13/KH-TL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tân Lập, ngày 16 tháng 02  năm 2020 KẾ HOẠCH Làm việc trong thời gian nghỉ học…
KH tuần 22

KH tuần 22

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 22  (Từ 10/02- 16/02/2020) Ngày, tháng Nội dung Người thực hiện Kết quả  Người trực trường Thứ 2 10/02/2020 – Họp BGH thống nhất KH mua sắm, sửa chữa năm 2020, phân công GV khối TH đi điều…
Kế hoạch tuần 21

Kế hoạch tuần 21

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 21 (Từ 03/02/2020 – 08/02/2020)  Lớp trực tuần 5A, 7B ơ Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả Thứ 2 03/02/2020 Sáng -7h15 Chuẩn bị chào cờ đầu tuần. – Ổn định và duy trì các nề…
Kế hoạch tuần 20

Kế hoạch tuần 20

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20 (Từ 30/01/2020 – 01/02/2020)  Lớp trực tuần 1B, 7A   Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả Thứ 5 30/01/2020 Sáng -7h15 Chuẩn bị chào cờ đầu tuần. – Ổn định và duy trì các…
Kế hoạch tháng 2/2020

Kế hoạch tháng 2/2020

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 10/ KH-TL                       Tân Lập, ngày 31 tháng 01 năm 2020   KẾ HOẠCH THÁNG 02/2020   Kế hoạch…
Kế hoạch tuần 19

Kế hoạch tuần 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19 (Từ 13/01/2020 – 18/01/2020)  Lớp trực tuần 1A, 8C ơ Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả Thứ 2 13/01/2020 Sáng -7h15 Chuẩn bị chào cờ đầu tuần. – Ổn định và duy trì các nề…
Kế hoạch tuần 18

Kế hoạch tuần 18

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18 (Từ 06/01/2020 – 11/01/2020)  Lớp trực tuần 2B, 8B ơ Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả Thứ 2 06/01/2020 Sáng -7h15 Chuẩn bị chào cờ đầu tuần. – Ổn định và duy trì các nề…
KH kiểm tra khối THCS

KH kiểm tra khối THCS

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNGTH& THCS TÂN LẬP     Số: 138 /KH-TL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tân Lập, ngày 26 tháng 12  năm 2019   KẾ HOẠCH ÔN TẬP, KIỂM TRA…
KẾ HOẠCH THÁNG 1/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2020

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 140 / KH-TL                        Tân Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2020   KẾ HOẠCH THÁNG 01/2020   Kế…