Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2017-2020

Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2017-2020

nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong THTK, CLP trong thực hiện nhiệm vụ được giao. trường THCS Tân Lập ban hành chương trình THTK, CLP giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch THTK, CLP năm 2017. Đề nghị CB-GV-NV và học…