Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018

KH kiem TRA 17-18 Kèm theo quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ. tại đây: quyet dinh thanh lap hoi dong kiem tra noi bo16-17. Kèm theo hướng dẫn kiểm tra nội bộ của PGD tại đây: Cong-van-HD-VE-KIEM-TRA-NOI-BO-NAM-HOC-14-15-(18.9.14)