Kế hoạch tuần 19

Kế hoạch tuần 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19 (Từ 13/01/2020 – 18/01/2020)  Lớp trực tuần 1A, 8C ơ Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả Thứ 2 13/01/2020 Sáng -7h15 Chuẩn bị chào cờ đầu tuần. – Ổn định và duy trì các nề…
Kế hoạch tuần 18

Kế hoạch tuần 18

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18 (Từ 06/01/2020 – 11/01/2020)  Lớp trực tuần 2B, 8B ơ Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả Thứ 2 06/01/2020 Sáng -7h15 Chuẩn bị chào cờ đầu tuần. – Ổn định và duy trì các nề…
KH kiểm tra khối THCS

KH kiểm tra khối THCS

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNGTH& THCS TÂN LẬP     Số: 138 /KH-TL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tân Lập, ngày 26 tháng 12  năm 2019   KẾ HOẠCH ÔN TẬP, KIỂM TRA…
KẾ HOẠCH THÁNG 1/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2020

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 140 / KH-TL                        Tân Lập, ngày 31 tháng 01 năm 2020   KẾ HOẠCH THÁNG 01/2020   Kế…
Kế hoạch tuần 17

Kế hoạch tuần 17

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 17 (Từ 30/12/2019 – 04/01/2020)  Lớp trực tuần 2A, 8A ơ Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả Thứ 2 30/12/2019 Sáng -7h15 Chuẩn bị chào cờ đầu tuần. – Ổn định và duy trì các nề…
Kế hoạch tuần 16

Kế hoạch tuần 16

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 16 (Từ 23/12/2019 – 28/12/2019)  Lớp trực tuần 3B, 9C   Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả Thứ 2 23/12/2019 Sáng -7h15 Chuẩn bị chào cờ đầu tuần. – Ổn định và duy trì các nề…
Kế hoạch tuần 15

Kế hoạch tuần 15

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 15 (Từ 16/12/2019 – 21/12/2019)  Lớp trực tuần 3A, 9B   Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả Thứ 2 16/12/2019 Sáng -7h15 Chuẩn bị chào cờ đầu tuần. Sinh hoạt theo chủ điểm: Uống nước nhớ…
Kế hoạch tuần 14

Kế hoạch tuần 14

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14 (Từ 09/12/2019 – 14/12/2019)  Lớp trực tuần 4B, 9A   Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả Thứ 2 09/12/2019 Sáng -7h15 Chuẩn bị chào cờ đầu tuần. – Ổn định và duy trì các nề…
Kế hoạch kiểm tra học kỳ I – Khối Tiểu học

Kế hoạch kiểm tra học kỳ I – Khối Tiểu học

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 127/KH- THTL      Tân Lập, ngày 03 tháng 12  năm 2019     KẾ HOẠCH Tổ chức kiểm tra, đánh…
Kế hoạch tuần 13

Kế hoạch tuần 13

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13 (Từ 02/12/2019 – 07/12/2019)  Lớp trực tuần 4A, 6D   Ngày, tháng Buổi Nội dung Người thực hiện Kết quả Thứ 2 02/12/2019 Sáng -7h15 Chuẩn bị chào cờ đầu tuần. – Ổn định và duy trì các nề…