Kế hoạch hoạt động tháng 01/2021

Kế hoạch hoạt động tháng 01/2021

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Tân Lập, ngày 02 tháng 01 năm 2021     KẾ HOẠCH THÁNG 01/2021  I. Kế hoạch Tư tưởng chính…
Kế hoạch hoạt động tháng 12/2020

Kế hoạch hoạt động tháng 12/2020

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG TH&THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Tân Lập, ngày 01 tháng 12 năm 2020     KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020   Kế hoạch 1.1 Tư tưởng chính…